Preview

Нервно-мышечные болезни

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Муртазина А.Ф., Щагина О.А., Миловидова Т.Б., Дадали Е.Л., Руденская Г.Е., Курбатов С.А., Федотова Т.В., Никитин С.С., Спарбер П.А., Орлова М.Д., Поляков А.В. Клинико-генетические характеристики болезни Шарко–Мари–Тута типа 4D (типа Lom) в России. Нервно-мышечные болезни. 2020;10(2):39-45. https://doi.org/10.17650/2222-8721-2020-10-2-39-45

For citation:


Murtazina A.F., Shchagina O.A., Milovidova T.B., Dadali E.L., Rudenskaya G.E., Kurbatov S.A., Fedotova T.V., Nikitin S.S., Sparber P.A., Orlova M.D., Polyakov A.V. Clinical and genetic characteristics of Charcot–Marie–Tooth disease type 4D (type Lom) in Russia. Neuromuscular Diseases. 2020;10(2):39-45. (In Russ.) https://doi.org/10.17650/2222-8721-2020-10-2-39-45

Просмотров: 613


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2222-8721 (Print)
ISSN 2413-0443 (Online)